ML

MONEYLINE


1) UGA
2) Ohio State
3)Miami

4)Clemson
5)Michigan State

Results
1) UGA -49-3
2) Ohio State -21-10
3)Miami -70-13
4)Clemson-41-10
5)
Michigan State 35-13

PTS

POINT SPREAD/PTS TOTAL

1) Houston/UTSA over 62
2) Oklahoma-25
3) Philadelphia -3
4) Miami Dolphins -2
5) UTEP/OU over 56


Results
1) Houston/UTSA37-35
2)
Oklahoma– 45-13
3) Philadelphia-38-35
4) Miami-20-7
5) UTEP/OU -45-13ResultsWins-GreenLossRed Blue-Tie
Week 1 Tally-19-31

DHS

DARKHORSE PICKS


1) Illinois
2) Appalachian State
3) Old Dominion


Results
1) Illinois20-23
2) Appalachian State 61-63
3) Old Dominion20-17
TEASER

1) Illinois +8– 20-23
2) LSU +323-24
3) Arkansas -1 31-24

4)Florida +9- 29-26
5) )South Dakota State +27– 3-7

6 )Bmore Ravens -24-9
7) PSU +4- 35-31
8) LAR +8
9 Indianapolis – 20-20

10)Philadelphia 38-35

Using 7 pt. spread

Get Info on Our Premium Picks